Andra Rača Astroloģijas Skola 
Kopš 1993.gadaVisus karstos jaunumus atrodi šeit:
Rača astroloģijas skola facebook

Klausītāju atsauksmes 

 

Rīgā
Aspazijas bulvārī 32 -402.kab.(durvju kods 135#)

 

Uzņemšana 2024./25.māc.gadā:

Atvērto durvju diena 31.augusts 11.30-12.30 klātienē +zoom
Pirmā lekcija 4.septembrī 18.00
klātienē +zoom

Turpmākās lekcijas trešdienās 18.00-20.45

Ja vēl vēlaties pievienoties, rakstiet

 racsandris@inbox.lv  zvaniet 29130025

Iespējams pievienoties arī 2.(ceturtdienās)un 3.kursā(otrdienās) 
 Attālums nav šķērslis- ja dzīvojat citā pilsētā vai valstī, pieslēdzieties lekcijām un eksāmeniem  no savas dzīves vietas!
Studentiem ir brīva izvēle apmeklēt lekcijas klātienē vai neklātienē vai darīt to iespēju robežās -daļēji klātienē, daļēji neklātienē.
Lekciju video visiem studentiem būs pieejami arī ierakstos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Izmaksas:

Mēneša mācību maksa:

Eur 56 mēnesī, mācības notiek no septemba sakuma līdz maija beigām.
Cenā  ietilpst ikmeneša elektroniskie mācību materiāli, tēja, kafija, lekciju video ieraksti.
Maksājums jāveic līdz attiecīgā mēneša 10.datumam skaidrā naudā vai uz SIA Astrologos kontu
Papildus izmaksas:

Drukātie mācību materiāli pēc izvēles
Gala eksāmens+diploms - eur 50

Atlaides: 

Daudzbērnu ģimenēm(godaģimene) , skolniekiem,  pilna laika studentiem(līdz 24g.sasniegšanai), nestrādājošiem senioriem
atlaide eur 10 mēnesī.
 
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var tikt piemērotas individuālas atlaides.
Nokārtojot avansa maksājumu par visu mācību gadu avansā-atlaide 1 mēneša maksas apmērā.AKTUĀLA Informācija par Astroloģijas Skolu arī

FACEBOOK       ASTROLOGS.EU   Instargamm AstrologsRacs

 

I

Skolas filozofija

 

Skolas filozofijas pamatā ir cilvēka spēju attīstība, individualizācijas procesa veicināšana, tā garīgā potenciāla apzināšanās un realizācija ar astroloģijas palīdzību. Liels uzsvars skolā tiek likts uz praktisko dzīves psiholoģiju, cilvēku savstarpējo attiecību veidošanu ģimēnē, darbā un citur. Astropsiholoģija tiek virzīta kā galvenā integrējošā disciplīna. Šeit ļoti noder pasniedzēja milzīgā praktiskā pieredze, konsultējot ļoti lielu daudzumu cilvēku ik dienas jau vairāk kā 23 gadus. Skolā valda demokrātiska, brīva gaisotne. Tas ļauj viegli iekļauties grupu kolektīvos interesentiem no citām skolām. Mācību grupu dalībnieki veido savstarpēji koleģiālas un draudzīgas, bieži 3.kursā gandrīz ģimeniskas attiecības. Tās vēl vairāk tiek nostiprinātas vasaras nometnēs un citos ārpusskolas pasākumos.
Lielāko daļu 2. un 3. kursa nodarbību laika veltām praktiskiem piemēriem, jo teorētiskie materiāli ļoti lielā apjomā (ap 70 izdevumu vidēji ap 70 lpp A4 formātā) ir pieejami latviešu valodā. Studenti  saņem arī elektroniskos mācibu materiālus, tādēļ varam stundās pagūt apskatīt ļoti lielu skaitu piemēru. Tieši tā veidojas patiesa izpratne par astrologijas saikni ar cilvēku. Sevišķi bagātīgu piemēru klāstu var iepazīt vakara nodaļas studenti.
       Galvenā atšķirība no līdzīgām astroloģijas skolām ir mērķis spēt praktiski pielietot astroloģiju savā ikdienas dzīvē, konkrētu ceļu meklēšanā un ieteikšanā kā garīgajā attīstībā, tā arī sociālu jautājumu risināšanā. Studenti īpaši tiek apmācīti tulkot astroloģisko karti  skaidrā un saprotamā  latviešu valodā. Ļoti daudz laika tiek veltīts cilvēku savstarpējo attiecību analīzei- apmēram trīs mēnešus studenti apgūst sinastrisko (saderības) astroloģiju. Apgūstot šo astroloģijas nozari, absolventi spēj labi konsultēt klientus tik pieprasītajā partnerattiecību sfērā. 
Programmā tiek integrēti arī vēdiskās astroloģijas atziņas, kuras esmu pārbaudījis praksē kā efektīvas.
Mācību procesa laikā netiek apieta neviena dzīvē svarīga tēma. Liela vērība tiek veltīta praktiskajām nodarbībām, tiek izskatīti daudzi piemēru gan no pašu studentu kartēm, gan interesanti gadījumi no astrologa prakses.
Mācību process aizvien vairāk tiek pietuvināts Dzīvai Astroloģijai, kur liela nozīme ir iztēlei kā instrumentam. Notiek Iztēles astroloģijas fakultatīvs kurss, arī citas meistarklases.
Mācībās galvenokārt tiek izmantotas klasiskās astroloģijas pārbaudītās patiesības, kā arī vēdiskās astroloģijas zināšanas. Viss mācītais ir pamatīgi pārbaudīts manā 31 gadus ilgajā astrologa praksē. Pēc 3 kursu pabeigšanas ir iespēja turpināt mācības prakses grupā.
  
       Studentu zināšanas tiek pārbaudītas divos kursa darbos un gala eksāmenā. Ja students nevēlas kārtot eksāmenus, viņš var turpināt mācības bez apliecinājuma par zināšanām. Nokārtojot gala eksāmenu, students saņem skolas diplomu ar novērtējumu. Skola sagatavo augstas klases astrologus - Skolas absolventi veiksmīgi spēj nokārtot eksāmenu LAstrAs profesionāla astrologa sertifikāta saņemšanai. No 177 sertificētajiem Latvijas astrologiem 103 ir pabeiguši mūsu skolu (uz 01.06.2023.) Tas ir daudz, ņemot vērā, ka Latvijā ir ap 20 vietu, kurās apgūst astroloģiju. 
 Skolas programma ir saskaņota Latvijas Astrologu asociācijā.
1 ,2.un 3.kursā visas lekcijas vada Andris Račs. 
Skolas absolventu vidū ir daudzi aktīvi astrologi un skolu vadītājii, piemēram Agnese Fūrmane, Jānis Vilciņš, Žanete Korde, Kate Štamere, Līga Širona, Vega Spalviņa, Gita Priede, Kristaps Baņķis, Indra Saukāne, Anita Masaļska, Aija Austruma, Santa Pīlāce, Guna Bundule, Dace Ozola, Inita Dilāne, Jolanta Krūmiņa, Kristīne Vallere, Ieva Kovaļevska, Lolita Valta Olita Puriņa, Irēna Kaļva u.c.

                                               Astroloģijas skolas programma

1.kursa programma ietverta arī grāmatā Mana dzīves karte

1. Astroloģijas vēsture, ētika
2. Ezotērika un reliģijas
3. Astronomija
4. Stihijas
5. Enerģētiskie modi
6. Zodiaka zīmju veidošanās principi
7. Zodiaka zīmju analīze
8. Datorprogrammas Zet apguve
9. Planētas, to principi, simboli, mijiedarbība
10. Retrogrādās planētas
11. Zodiaka zīmju pārvaldījums
12. Dispozīciju ķēdītes
13. Planētas zodiaka zīmēs
14. Planētu vidējie punkti un aspekti
15. Aspektu konfigurācijas
16. Kosmogrammas analīze
18. Ārstnieciskie augi (ja paliks laiks)
19. Krāsu terapija(ja paliks laiks)
20.Kursa darbs


2. kurss

 

2.kursa programma ietverta arī grāmatās Mana dzīves karte   un Ceļā uz mīlestību

20. Mājas
21. Matemātiskie aprēķini
22. Pussfēras, kvadranti, trigoni
23. Mājas zodiaka zīmēs
24. Planētas mājās
25. Māju pārvaldījums, pārvaldnieki citās mājās
26. Dzimšanas horoskopa analīze
27. Sinastriskā astroloģija
28. Attiecības ģimenē
29. Relokācija.
30.Hiroloģija astrologam.
31. Karjeras izvēles astroloģija.
32.Koriģējošie lidzekļi
33. Eksāmes natālās kartes analīzē.


3. kurss

3.kursa programma ietverta arī grāmatā Mana nākotnes karte

34. Cikli
35. Prognožu tehnikas
36. Tranzīti
37. Aptumsumi
38. Progresijas
39. Direkcijas
40. Planētu revolūcijas(Solārs, Lunārs u.c.)
41. Elektīvā astroloģija
42. Biznesa astroloģija
43. Horārā astroloģija
44.Harmoniju kartes
45. Rektifikācija
46. Vēdiskās un arābu astroloģijas tehnikas
47. Astropsiholoģiskā konsultēšana
48. Praktiskās nodarbības ar klientiem
49.Diploma aizstāvēšana

 


Papildus no februāra līdz aprīlim darbojas meistarklases, kurās padziļināti tiek izzināti sarežģītākie jautājumi, kā arī skolas programmā neietvertas tēmas. Skolai ir forums, kura studenti var uzdot jautājumus un dalīties pieredzē. Skolas nodarbībās tiek izmantota programma Zet (bezmaksas versija ir pietiekama 2 kursus)

Skolas progamma ir saskaņota LAstrA. Mācības notiek kā ezoterikā pieņemts- skolotājs-skolnieks, jeb meistars-māceklis.
Mācības organizē SIA Astrologos reg.n. 40103343941

Seko: Facebook